• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Biểu mẫu

Các biểu mẫu đăng ký

I. Lĩnh vực Thủy sản:

STT Tên biểu mẫu Ghi chú
01 Mẫu đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng Thủy sản xuất khẩu (dành cho cơ sở thuộc danh sách ưu tiên)

Phụ lục 12 (GĐK)

Bảng kê

02 Mẫu đăng ký thẩm định chất lượng, ATTP/kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng Thủy sản xuất khẩu (KT từng lô)

Phụ lục 13 (GĐK)

Bảng kê

03 Mẫu đơn xin cấp lại chứng thư cho lô hàng xuất khẩu BM.CL.01.15

II. Lĩnh vực Nông lâm sản:

STT Tên biểu mẫu Ghi chú
01 Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP BM.SP.NS.18.01

III. Lĩnh vực khác:

STT Tên biểu mẫu Ghi chú
01

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Biểu mẫu
02 Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng gia vị nhập khẩu Biểu mẫu