• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh mục TTHC theo QĐ số 45/2016/QĐ-TTg (19/10/2016) của Thủ tướng Chính phủ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

01

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

(thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

02

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

(thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

03

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

(thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

04

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

(thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

05

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

(thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 

Chi tiết quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính click xem