• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh sách lớp tập huấn

Danh sách các lớp tập huấn do Trung tâm vùng 3 tổ chức

STT Tên lớp tâp huấn Thời gian tổ chức
01 Lớp tập huấn HACCP từ 15/9 - 19/9/2014
02 Lớp tập huấn HACCP từ 06/7 - 10/7/2015
03 Lớp tập huấn HACCP từ 27/7 - 31/7/2015
04 Lớp tập huấn VietGAP trong chăn nuôi gà từ 21/12 - 23/12/2015
05 Lớp tập huấn HACCP từ 21/5 - 25/5/2018