• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định Chỉ định đối với Phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm

Theo Quyết định của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản số 536/QĐ-QLCL ngày 31/12/2013 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 là phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm. Cụ thể:

- Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 được cấp mã số là: LAS-NN 86.

- Phòng thử nghiệm Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 được tham gia phân tích các chỉ tiêu chất lượng nông lâm thủy sản trong phạm vi nếu tại phụ lục 1 (ban hành theo Quyết định 536/QĐ-QLCL ngày 31/12/2013 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) theo yêu cầu của các tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm

- Quyết định trên có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

 

Xem toàn bộ Quyết định 536/QĐ-QLCL