• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định chỉ định Trung tâm vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
Cập nhật : 25/09/2019
Ngày 26/7/2019 Cục Chăn Nuôi đã ban hành quyết định số 314/QĐ-CN-GSN về việc chỉ định Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy Sản Vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
QCVN 01 - 77 : 2011/BNNPTNT
Cập nhật : 11/04/2014
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5603 : 2008
Cập nhật : 11/04/2014
QUI PHẠM THỰC HÀNH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI VỆ SINH THỰC PHẨM

  • Trang: 1/1
  • 1
  • 4 : Kết quả