• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định chỉ định và mở rộng phạm vi chứng nhận VietGAP trong Trồng trọt cho TTV3

Theo Quyết định số 398/QĐ-TT-QLCL ngày 28/8/013 của Cục Trồng Trọt quyết định chỉ định lại và mở rộng phạm vi hoạt động chứng nhận sản phẩm trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp với VietGAP cho Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3. Phạm vi chứng nhận gồm sản phẩm rau, quả, chè, lúa và cà phê - Mã số:  VietGAP - TT - 13 - 010