• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quy trình, Quy chế tiếp công dân

TT

Quy trình, Quy chế

Văn bản liên quan

1

Quy chế tiếp công dân tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

Quyết đinh số 139/QĐ-TTCL3 ngày 25/5/2021 của TTV3

2

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Quyết đinh số 141/QĐ-TTCL3 ngày 25/5/2021 của TTV3