• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

  Trang chủ
[Collapse] Giới thiệu
   Cơ cấu tổ chức
   Nhiệm vụ - Quyền hạn -Vị trí - Chức năng
   Danh Bạ
  Tin tức
[Collapse] Chứng nhận
 [Collapse] Tài liệu
    Mục tiêu chất lượng
    Chính sách chất lượng
    Danh sách hội đồng chứng nhận
    Quy chế hội đồng chứng nhận
    Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
    Thủ tục xử lý phàn nàn, khiếu nại
    Nguyên tắc, điều kiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
    Nguyên tắc, điều kiện chứng nhận Hệ thống quản lý
    Thủ tục kiểm soát, sử dụng logo và dấu hiện chứng nhận
 [Collapse] Chuẩn mực đánh giá chứng nhận
    Đánh giá chứng nhận Hệ thống QLCL
    Đánh giá chứng nhận Hệ thống QL ATTP
    Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp
    Đánh giá chứng nhận VietGAP
    Đánh giá chứng nhận VietGAHP
   Năng lực đánh giá chứng nhận
   Danh sách khách hàng được đánh giá, chứng nhận
   Hoạt động kiểm tra/giám định
[Collapse] Kiểm nghiệm
   Khả năng phân tích
[Collapse] Thủy sản
   Quy định của thị trường
   Danh sách CS CBTS trong khu vực
   Mẫu chứng thư XK vào các thị trường
[Collapse] Nông lâm sản
   Quy chuẩn
   Tiêu chuẩn
   Quyết định công nhận, chỉ định
[Collapse] Văn bản
   Luật
   Nghị định
   Thông tư
   Quyết định
   Văn bản chỉ đạo điều hành
  Liên hệ