• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

  Trang chủ
[Collapse] Giới thiệu
   Cơ cấu tổ chức
   Nhiệm vụ - Quyền hạn -Vị trí - Chức năng
   Danh Bạ
  Tin tức
[Collapse] Chứng nhận
 [Collapse] Tài liệu
    Mục tiêu chất lượng
    Chính sách chất lượng
   Năng lực đánh giá chứng nhận
   Danh sách khách hàng được đánh giá, chứng nhận
   Hoạt động kiểm tra/giám định
[Collapse] Kiểm nghiệm
   Khả năng phân tích
[Collapse] Thủy sản
   Quy định của thị trường
   Danh sách CS CBTS trong khu vực
   Mẫu chứng thư XK vào các thị trường
[Collapse] Nông lâm sản
   Quy chuẩn
   Tiêu chuẩn
   Quyết định công nhận, chỉ định
[Collapse] Văn bản
   Luật
   Nghị định
   Thông tư
   Quyết định
   Văn bản chỉ đạo điều hành
  Liên hệ