• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thống kê lô hàng EU - Kết quả kiểm tra lô hàng 2019

Mục I:

Kiểm tra kết quả lô hàng 2019 --> Click here

 

 

 Mục II: Thống kê lô hàng EU Năm 2019

Link cập nhật Link kiểm tra kết quả cập nhật