• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thủ Tục Hành Chính

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Biểu mẫu

1

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Tải nội dung thủ tục hành chính

Phụ lục XI.docx

2

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

Tải nội dung thủ tục hành chính

Phụ lục XII.docx

 

Phụ lục XIV.docx

3

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu

Tải nội dung thủ tục hành chính

 

4

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Tải nội dung thủ tục hành chính

Phụ lục 2.docx

5

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

Tải nội dung thủ tục hành chính

Phu lục VIII.docx

II. CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Số Quyết định

Nội dung

1

Quyết định số 250/QĐ-TTCL3 ngày 26/8/2022

Quyết định thành lập Bộ phận một cửa của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

2

Quyết định số 67/QĐ-TTCL3 ngày 01/4/2021

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

3

Quyết định số 69/QĐ-TTCL3 ngày 05/4/2021

 Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ phận một cửa

4 Thông báo số 63/TB-TTCL3 ngày 20/02/2023

1. Thông báo niêm yết công khai mới 03 thủ tục thay đổi theo Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 của Bộ NN&PTNT;

2. Thông báo tiếp tục niêm yết công khai 02 thủ tục theo Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ NN&PTNT.