• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Cập nhật chỉ tiêu quy định của thị trường EU

Thời gian vừa qua, EU ban hành và cập nhật một số quy định mới về an toàn thực phẩm: Chỉ thị (EU) số 2020/2184 ngày 16/12/2020 về chất lượng nước dùng cho người, áp dụng từ ngày 13/01/2023; Quy định (EU) số 2022/617 ngày 12/4/2022 sửa đổi quy định số 1881/2006 liên quan đến mức giới hạn tối ta cho phép đối với thủy ngân trong cá; Quy định (EU) số 2022/2388 ngày 07/12/2022 sửa đổi quy định số 1881/2006 liên quan đến mức giới hạn tối đa cho phép của các chất Perfluoroalkyl trong một số loại thực phẩm (có hiệu lực từ 01/01/2023).

(các văn bản tiếng Anh được đăng trên website của Cục tại địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-cac-quy-dinh-cua-eu_t221c319n6574 và tóm tắt một số nội dung cần lưu ý tại Phụ lục gửi kèm).

Thực hiện quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 41 của Thông tư 48/2013/TTBNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành công văn hướng dẫn số 437/QLCL-CL1 ngày 06/4/2023.

------------------------

CV 437/QLCL-CL1 ngày 06/4/2023.

Chỉ thị (EU) số 2020/2184 ngày 16/12/2020.

Quy định (EU) số 2022/617 ngày 12/4/2022.

Quy định (EU) số 2022/2388 ngày 07/12/2022.

06/04/2023 | Đã xem 3135