• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249

Tiếp theo văn bản số 1760/QLCL-CL1 ngày 29/12/2021 hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249; Trên cơ sở kết quả trao đổi tại buổi họp giữa Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục An toàn thực phẩm Xuất nhập khẩu Trung Quốc vào các ngày 19/12/2021, 18/01/2022 và thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) gửi Văn phòng SPS Việt Nam về tài khoản đăng ký của các doanh nghiệp, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản chưa có tên trong Danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc:

- Các cơ sở đã được Cục gửi văn bản đề nghị GACC bổ sung vào Danh sách trước ngày 01/01/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được GACC chấp thuận: thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo quy định tại Lệnh 248 (hướng dẫn tại Mục 1, văn bản số 1760/QLCL-CL1 ngày 29/12/2021).

- Đối với cơ sở sản xuất thủy sản sống (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, tôm hùm): tiếp tục thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo các văn bản hướng dẫn của Cục trước đây (văn bản số 507/QLCL-CL1 ngày 19/4/2020 và số 503/QLCL-CL1 ngày 23/4/2021).

2. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản đã có tên trong Danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc:

- Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ sẽ cung cấp tới các cơ sở (theo địa bàn) thông tin truy cập (tài khoản, mật khẩu) vào Hệ thống một cửa thương mại quốc tế (CIFER) của GACC (https://cifer.singlewindow.cn).

- Các cơ sở sẽ sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện khai báo đăng ký sửa đổi, cập nhật các thông tin liên quan (tên, địa chỉ, sản phẩm, mã HS, phương pháp chế biến, người liên hệ, nhân sự,...) và đăng tải các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Trung Quốc.
- Thông tin khai báo của doanh nghiệp sẽ được Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ thẩm tra trước khi gửi GACC phê duyệt.

Lưu ý:

- Các cơ sở cần thay đổi mật khẩu truy cập trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được thông tin truy cập bởi Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ.

- Theo Điều 19, Lệnh 248: khi chuyển địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc mã số cơ sở do Cục cấp thì không thực hiện đăng ký sửa đổi thông tin mà thực hiện đăng ký mới trên Hệ thống CIFER.

3. Các bước đăng ký, xử lý, thẩm tra hồ sơ đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống CIFER.

- Đối với cơ sở đăng ký mới: nêu tại Mục 1, Phụ lục 1 tại công văn 90/QLCL-CL1 đính kèm

- Đối với cơ sở đăng ký sửa đổi, cập nhật thông tin: nêu tại Mục 2, Phụ lục 1 tại công văn 90/QLCL-CL1 đính kèm.

Các văn bản liên quan:

- Công văn số: 90/QLCL-CL1 (ngày 19/01/2022) – của Cục QLCL NLS&TS

- Công văn số: 507/QLCL-CL1 (ngày 19/04/2020) – của Cục QLCL NLS&TS

- Công văn số: 503/QLCL-CL1 (ngày 23/04/2021) – của Cục QLCL NLS&TS

- Công văn số: 1760/QLCL-CL1 (ngày 29/12/2021) – của Cục QLCL NLS&TS 

20/01/2022 | Đã xem 3401