• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Văn bản Ban hành Đã tải
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 01/07/2008 6326
314/QĐ-CN-GSN: QĐ chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi - TTV3 25/09/2019 2742
154/QĐ-TTCL3: Quyết định công khai ngân sách của Trung tâm vùng 3 20/06/2019 3167
3496/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định: về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc 25/08/2017 0
1701/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định về việc Kiểm soát chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc 21/05/2019 5090
21/2018/TT-BNNPTNT - Xác nhận nguyên liệu và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 22/02/2019 3974
QĐ 26/QĐ-QLCL Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 22/02/2019 3359
Thông tư 16-BNN&PTNT-Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/BNN&PTNT 29/11/2018 3584
1162/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 10/04/2018 4035
449/QĐ-BNN-QLCL: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 3 05/09/2017 3257
2533/QLCL-TTPC - Thông báo duy trì chỉ định phòng kiểm nghiêm Trung tâm vùng 3 03/01/2018 3310
652.2017-QĐ/VPCNCL-Quyết định mở rộng phạm vi công nhận phòng KN TTV3 03/01/2018 3231
392/QĐ-QLCL về việc chỉ định Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 là tổ chức chứng nhận sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 25/09/2017 4151
2432/CLCL-CL1: Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng TSXK sang Đài Loan để chế biến xuất khẩu sang EU 23/09/2015 0
3328/QĐ-BNN-QLCL: Ngưng cấp chứng thư các lô hàng thủy sản từ các cơ sở chế biến có lô hàng bị EU cảnh báo hóa chất kháng sinh. 22/08/2016 0
3379/QĐ-BNN-QLCL: Ban hành "Chương trình kiểm soát ATTP cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ" 15/08/2017 4143
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 24/02/2017 4876
Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL: Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của Bộ NN&PTNT 15/06/2016 4215
834/QLCL-CL1: Thông tin về khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU 02/04/2015 0
266/CLCL-CL1: Thông tin ghi khối lượng tịnh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU 02/02/2015 0
CV 357-QLCL-Quy định cấp sử dụng CO trong CB Thủy sản (Úc-New Zealand) 19/03/2015 4135
CV 157/QLCL-CL1: Cập nhật chỉ tiêu Nitrofuran cho thị trường EU (26/1/2015) 27/01/2015 5358
Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn BHYT 29/12/2014 4709
Luật 46/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 29/12/2014 4929
147/QLCL-CL1: Tên latinh của mực ống xuất khẩu sang thị trường Đức 24/01/2014 4516
Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL (áp dung biện pháp kiểm tra NT2MV XK EU) 01/12/2014 4765
Luật an toàn thực phẩm 17/06/2010 5854
Công văn 723/QLCL-CL2 : V/v xác nhận và tập huấn Kiến thức về ATTP 29/04/2014 4505
Công văn 1618/QLCL-CL2: kiểm tra và chứng nhận thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu 28/09/2012 5307
Công văn 1350/QLCL-CL1: Kiểm tra, chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 20/08/2012 6054
Quyết định 1984/QĐ-BNN-QLCL: Phân công kiểm tra, giám sát ATTP với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 21/08/2012 4635
Quyết định Chỉ định phòng thử nghiệm Chất lượng Nông lâm thủy sản thực phẩm (TTV3) 31/12/2013 4331
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 09/04/2014 10319
Thông tư Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT 13/06/2014 5989
QĐ 1471/QĐ-BNN-QLCL: Sửa đổi danh mục chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng TSXK ban hành kèm theo QĐ 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/11/2011 20/06/2012 6331
QĐ 2864/QĐ-BNN-QLCL: Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, ATTP đối với lô hàng TSXK 24/11/2011 7340
Quyết định chỉ định Trung tâm vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi 19/09/2013 4128
Nghị định về Nhãn hàng hóa 30/08/2006 5277
Luật Thủy sản 01/07/2004 5243
Quyết định chỉ định và công nhận VietGAP trong Trồng trọt 4860
Quyết định chỉ định TTV3 là tổ chức chứng nhận sự phù hợp 4324
Thông tư 48 - Quy định kiểm tra chứng nhận ATTP Thủy sản 13108