• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Văn bản Ban hành Đã tải
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 01/07/2008 4193
314/QĐ-CN-GSN: QĐ chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi - TTV3 25/09/2019 1279
154/QĐ-TTCL3: Quyết định công khai ngân sách của Trung tâm vùng 3 20/06/2019 1609
3496/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định: về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc 25/08/2017 0
1701/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định về việc Kiểm soát chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc 21/05/2019 3518
21/2018/TT-BNNPTNT - Xác nhận nguyên liệu và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 22/02/2019 2372
QĐ 26/QĐ-QLCL Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 22/02/2019 1670
Thông tư 16-BNN&PTNT-Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/BNN&PTNT 29/11/2018 1880
1162/QĐ-BNN-QLCL - Quyết định về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 10/04/2018 2386
449/QĐ-BNN-QLCL: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 3 05/09/2017 1812
2533/QLCL-TTPC - Thông báo duy trì chỉ định phòng kiểm nghiêm Trung tâm vùng 3 03/01/2018 1865
652.2017-QĐ/VPCNCL-Quyết định mở rộng phạm vi công nhận phòng KN TTV3 03/01/2018 1752
392/QĐ-QLCL về việc chỉ định Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 là tổ chức chứng nhận sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 25/09/2017 2632
2432/CLCL-CL1: Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng TSXK sang Đài Loan để chế biến xuất khẩu sang EU 23/09/2015 0
3328/QĐ-BNN-QLCL: Ngưng cấp chứng thư các lô hàng thủy sản từ các cơ sở chế biến có lô hàng bị EU cảnh báo hóa chất kháng sinh. 22/08/2016 0
3379/QĐ-BNN-QLCL: Ban hành "Chương trình kiểm soát ATTP cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ" 15/08/2017 2519
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 24/02/2017 3133
Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL: Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của Bộ NN&PTNT 15/06/2016 2651
834/QLCL-CL1: Thông tin về khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU 02/04/2015 0
266/CLCL-CL1: Thông tin ghi khối lượng tịnh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU 02/02/2015 0
CV 357-QLCL-Quy định cấp sử dụng CO trong CB Thủy sản (Úc-New Zealand) 19/03/2015 2591
CV 157/QLCL-CL1: Cập nhật chỉ tiêu Nitrofuran cho thị trường EU (26/1/2015) 27/01/2015 3642
Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn BHYT 29/12/2014 2957
Luật 46/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 29/12/2014 3283
147/QLCL-CL1: Tên latinh của mực ống xuất khẩu sang thị trường Đức 24/01/2014 2947
Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL (áp dung biện pháp kiểm tra NT2MV XK EU) 01/12/2014 3106
Luật an toàn thực phẩm 17/06/2010 3846
Công văn 723/QLCL-CL2 : V/v xác nhận và tập huấn Kiến thức về ATTP 29/04/2014 2747
Công văn 1618/QLCL-CL2: kiểm tra và chứng nhận thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu 28/09/2012 3458
Công văn 1350/QLCL-CL1: Kiểm tra, chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 20/08/2012 3964
Quyết định 1984/QĐ-BNN-QLCL: Phân công kiểm tra, giám sát ATTP với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 21/08/2012 2875
Quyết định Chỉ định phòng thử nghiệm Chất lượng Nông lâm thủy sản thực phẩm (TTV3) 31/12/2013 2546
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 09/04/2014 6807
Thông tư Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT 13/06/2014 4017
QĐ 1471/QĐ-BNN-QLCL: Sửa đổi danh mục chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng TSXK ban hành kèm theo QĐ 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/11/2011 20/06/2012 4565
QĐ 2864/QĐ-BNN-QLCL: Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, ATTP đối với lô hàng TSXK 24/11/2011 5350
Quyết định chỉ định Trung tâm vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi 19/09/2013 2460
Nghị định về Nhãn hàng hóa 30/08/2006 3391
Luật Thủy sản 01/07/2004 3459
Quyết định chỉ định và công nhận VietGAP trong Trồng trọt 3049
Quyết định chỉ định TTV3 là tổ chức chứng nhận sự phù hợp 2510
Thông tư 48 - Quy định kiểm tra chứng nhận ATTP Thủy sản 11110