• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thông tin ghi khối lượng tịnh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU

Ngày 28/01/2015, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có công văn số 266/QLCL-CL1 về việc ghi khối lượng tịnh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU theo quy định số 1169/2011/EC ngày 25/10/2011 của Liên minh Châu Âu (thay thế quy định số 2000/13/EC ngày 20/3/2000) và có hiệu lực từ ngày 13/12/2014. Theo quy định về “Net quantily” tại Điều 23 và Điểm 5 Phụ lục IX Quy định số  1169/2011/EC “…Trường hợp thực phẩm được mạ băng, khối lượng tịnh được công bố không bao gồm nước mạ băng”.

Như vậy, để thực hiện đúng quy định của EU, thông in về khối lượng thể hiện trên chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thông tin thể hiện

1

Quantity (Mục I.20 trong chứng thư)

Gross weight (Tổng khối lượng)

2

Net weight (Mục I.28 trong chứng thư)

Net weight (Khối lượng tịnh) Lưu ý: Đối với sản phẩm có mạ băng thì khối lượng tịnh không bao gồm khối lượng nước mạ băng; không bao gồm khối lượng dụng cụ, vật liệu bao gói.

Các yêu cầu cụ thể để thực hiện xin xem văn bản 266/QLCL-CL1 ngày 28/01/2015

 

04/02/2015 | Đã xem 8005

Tin liên quan