• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh Bạ

Danh bạ điện thoại và Email của các phòng và bộ phận thuộc Trung tâm vùng 3
STT Tên phòng - Bộ phận Số điện thoại Email
01 Giám đốc   hoanglam.nafi3@gmail.com
02 Phòng chất lượng Thủy sản 0258.3881026

chatluong.nafi3@mard.gov.vn

dangkykiemhang.nafi3@gmail.com

03 Phòng Chất lượng Nông lâm sản 0258.3888695  
04

Phòng Hành Chính Tổng hợp

   
  - Bộ phận Hành chính - Tài chính

0258.3883637

0258.3884295

 
  - Bộ phận Tổng hợp - Chứng nhận 0258.3882097

tonghop.nafi3@mard.gov.vn

tonghop.nafi3@gmail.com

05 Phòng Kiểm nghiệm - Bộ phận KN Sinh học 0258.3884543  
06 Phòng Kiểm nghiệm - Bộ phận KN Hóa 0258.3888248