• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh Bạ

Danh bạ điện thoại và Email của các phòng và bộ phận thuộc Trung tâm vùng 3
STT Tên phòng - Bộ phận Số điện thoại Email
01 Giám đốc   loc.nafi3@gmail.com
02 Phó Giám đốc   hoanglam.nafi3@gmail.com
03 Phòng chất lượng Thủy sản 058.3881026

chatluong.nafi3@mard.gov.vn

dangkykiemhang.nafi3@gmail.com

04 Phòng Chất lượng Nông lâm sản 058.3888695  
05

Phòng Hành Chính Tổng hợp

   
  - Bộ phận Hành chính - Tài chính

058.3883637

058.3884295

 
  - Bộ phận Tổng hợp - Chứng nhận 058.3882097

tonghop.nafi3@mard.gov.vn

tonghop.nafi3@gmail.com

06 Phòng Kiểm nghiệm - Bộ phận KN Sinh học 058.3884543  
07 Phòng Kiểm nghiệm - Bộ phận KN Hóa 058.3888248