• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định chỉ định Trung tâm vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi

Ngày 19/9/2013 Cục Chăn Nuôi đã ban hành quyết định số 240/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy Sản Vùng 3 là tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi. Mã số chứng nhận: VietGAP-CN-13-06