• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tu liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định yêu cầu, trình tự thủ tục chỉ định đối với cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về thực phẩm;

Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành Quyết định số: 156/QĐ-QLCL (ngày 15/4/2016):

Chỉ định Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3, địa chỉ 779 Lê Hồng Phong, Phường Bình Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đối với các chỉ tiêu kỹ thuật có tên trong danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 015/2016/BNN-KNTP.

Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký.

--------------------------------------------------------------------------

Quyết định 156/QĐ-QLCL (ngày 15/4/2016): Chỉ định Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đối với các chỉ tiêu kỹ thuật  tải về 

Quyết định 502/QĐ-QLCL (ngày 30/12/2016): Quyết định bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  tải về 

09/08/2018 | Đã xem 5024