• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thông báo tthay đổi tiêu chuẩn chứng nhận TCVN 5603:2023

                                                                            THÔNG BÁO

 

     Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của quý khách hàng trong hoạt động chứng nhận sự phù hợp do Trung tâm cung cấp.

     Theo Quyết định số 585/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học Công nghệ đã huỷ bỏ Tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) - Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, theo quyết định số 586/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn TCVN 5603: 2023 – Nguyên tắc chung về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 trân trọng thông báo:

  • Kể từ ngày 01/6/2023, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 chỉ tiếp nhận yêu cầu đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5603:2023 hoặc CXC 1-1969, Rev 2020, không tiếp nhận yêu cầu đăng ký chứng nhận đối với tiêu chuẩn TCVN 5603:2008.
  • Đối với khách hàng đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4 2003) sẽ được đánh giá chuyển đổi sang tiêu chuẩn TCVN 5603:2023 hoặc CXC 1-1969, Rev 2020 khi thực hiện đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại hoặc đánh giá chuyển đổi (khi có yêu cầu)

Thông báo số: 200/TB-TTCL3 ngày 01/6/2023 

12/07/2023 | Đã xem 2357